Gedragsregels

Omgangsregels en gedragsregels begeleiders in de sport

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Sommige activiteiten, ook oefeningen binnen de snorkel- en duiksport vraagt om lichamelijk contact. Om te voorkomen dat grenzen worden overschreden, dienen de omgangsregels actief gehanteerd en uitgedragen te worden. 

Omgangsregels

De volgende omgangsregels zijn binnen onze vereniging opgesteld:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals die is en discrimineer niet.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels

Naast de omgangsregels, welke een uitgangspunt van gedrag vormen, zijn er ook gedragsregels opgesteld voor trainers, coaches, begeleiders en kaderleden (verder in de tekst begeleiders genoemd). Ze maken duidelijk waar de grenzen liggen in de omgang tussen begeleider en sporter en zij maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Dit maakt ook het grote verschil tussen de omgangs- en gedragsregels. De gedragsregels zijn namelijk afdwingbaar, dus als één of meerdere gedragsregels worden overtreden dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de sportbond volgen.

Hieronder volgt een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals deze door de georganiseerde sport zijn vastgesteld:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wanneer iemand binnen de sportvereniging te maken krijgt met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten, is het eerste aanspreekpunt de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is er voor iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil. De VCP van Duikvereniging Rijnmond is iemand extern. Deze persoon is aangesteld door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en kan bereikt worden via het volgende email adres vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org. 

Aanstelling nieuwe vrijwilligers

Bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden waarin wordt besproken wat de motivatie is om vrijwilliger te worden, welke werkervaring er is en worden referenties doorgenomen. Daarnaast wordt er naar een VOG gevraagd. Na het kennismakingsgesprek worden referenties gecontroleerd en wordt er via de sportbond het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevraagd. Wanneer alles in orde blijkt te zijn, zal de kandidaat worden uitgenodigd om de gedragsregels van de vereniging te komen ondertekenen. 

 

Schrijf je in
voor een 
Proefles

Geef je op en maak mee hoe het is om onderwater te kunnen ademen.

Voor jeugd klik hier voor meer informatie!

Ben je ouder dan 14 jaar? Neem dan eens een kijkje bij de volwassenen. klik hier!

 
 

Wil je lid worden of wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar info@dv-rijnmond.nl.